คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือมาตรการการบริหารงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.65 KB
Adobe Acrobat Document O13คู่มือมาตรการการบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.79 KB
Adobe Acrobat Document O13คู่มือมาตรการการบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.36 KB
Adobe Acrobat Document O13คู่มือมาตรการการบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 358.3 KB