การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การวางแผนอัตรากำลังคน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.24 MB
Adobe Acrobat Document การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
Adobe Acrobat Document การพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.25 MB
Adobe Acrobat Document การพัฒนาคุณภาพชีวิต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 855.07 KB
Adobe Acrobat Document การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.74 MB
Adobe Acrobat Document การบริหารงานบุคคลให้เกิดความเที่ยงธรรม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.58 MB
Adobe Acrobat Document การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.25 MB