หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.78 MB
Adobe Acrobat Document การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.31 MB
Adobe Acrobat Document การพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB
Adobe Acrobat Document การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.34 MB
Adobe Acrobat Document การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.14 MB